logo   Boghandel - Klasser
NavnGruppeCon
str.
ext.
Appli-
cation
Instan-
tierer
Type
AdminDBxDB-admins
ApplicationDBxDbase()DB-instantiering
BasketAktxCatalogue()
Kurv
BusinessDBxDB-Business
CatalogueDBxDB-categories og DB-products
CoreAktFramework
CountryDBxDB-countries
DbaseDBxOpkobling til og kommunikation med DB
EmailAktxPHPMailer
FormAktForm - data
HelperStaStatic - Generelle funktioner.
LoginStaStatic - Login
OrderDBxDB-orders, DB-orders_items, DB-statuses
PagingAktxPaging
PaypalAktxPaypal
SessionStaStatic - Kurv
UploadAktxUpload billeder
UrlStaFunktioner knyttet til URL
UserDBxDB-clients
ValidationAktxForm - validering


Til Boghandel er knyttet 20 klasser. De kan deles op i tre typer alt efter deres avendelse:


DBDialog med tabeller i database
Sta"Static"-funktioner
AktAfgrænsede aktiviteter


Klasserne bruges på tværs af site og admin.


PDFNavnBeskriv.Parametre / Funktioner
Intro til $this-> og self::
19intro
20intro

AdminLogin til Admin.
153pi$_tableFast: 'admins'. Tabel til stamdatata for admin-brugere.
153pu$_idSELECT bruger hvor password ...
153puisUser()

ApplicationStarter instans af Dbase() som $db.
21pu$dbInstans af Dbase().
21pu__construct()Instantierer Dbase() som db.

BasketVedligehold af indkøbskurv.
49pu$_inst_catalogueInstans af catalogue
49pu$_empty_basketOm kurven tom eller ej.
49pu$_vat_rate
49pu$_number_of_itemsVærdi fra noItems()
49pu$_sub_totalVærdi fra subtotal()
49pu$_vatVærdi fra vat()
49pu$_totalVærdi fra total()
49pu__construct()"
50punoItems()Antal enheder i kurven. Startes af __construct.
50pusubtotal()Beregner pris på varer i kurven. Startes af __construct.
51puvat()Beregner momsbeløb. Startes af __construct.
51putotal()Beregner varepris + moms. Startes af __construct.
32pusactiveButton()Styrer funktionalitet for knap og om tekst skal være "Add to basket" eller "Remove from basket".
59puitemTotal()Beregner antal * pris for enkelt vare.
59pusremoveButton()Sletter vare fra kurv.

BusinessKnyttet til DB-tabellen Business. (Navn adresse etc.)
21pi$_tableFast værdi: "business"
21
207
pugetBusiness()SELECT * fra DB-business.
21
22
50
pugetVatRate()Henter moms-sats fra DB-business.
209puupdateBusiness()UPDATE DB-business v.h.a. db|prepareUpdate() og db|update().

CatalogueFunktioner til siden catalogue.php for valgt kategori
23pi$_tableFast værdi: "categories".
26pi$_table2Fast værdi: "products".
28pu$_pathFast værdi: "sti" til brug i den aktuelle situation.
29pu$_currencyFast værdi: "valuta symbol"
23
164
pugetCategories()SELECT * kategorier. fetchAll().
25
184
186
pugetCategory()SELECT kategori med anført $id.
183puaddCategory()INSERT i DB-categories.
184
185
puupdateCategory()UPDATE i DB-categories
182
184
puduplicateCategory()Kontrollerer før insert (SELECT) for om kat. allerede eksisterer.
186puremoveCategory()DELETE selekterede kategori
26pugetProducts()SELECT * produkter for aktuel kategori. fetchAll().
44
118
173
176
192
193
pugetProduct()SELECT data for selekteret produkt til videre behandling.
159pugetAllProducts()SELECT som 'like' varenavn eller alle varer.
167puaddProduct()INSERT i DB-products v.h.a. Dbase|prepareInsert() og Dbase|Insert
171
173
puupdateProduct()
178puremoveProduct()DELETE selekteret record.

Corerun() metoden.
ingen parametre
8
10
12
purun()Henter navn på aktuel HTML-fil med "Url::getPage()" .

CountrySelect fra DB-countries
ingen parametre
67pugetCountries()SELECT * fra DB-countries
119
194
pugetCountry()Henter * fra DB-countries for aktuel id.

DbaseOpkobling til og kommunikation med databasen.

14 Oprettelse af database fra downloadede data.
14pi$_hostnavn på DB-server. Oftest "localhost".
14pi$_userNavn på DB-bruger. Oftest "root".
14pi$_passwordKodeord. Oftest blanl.
14pi$_name.Navn på aktuel DB.
14pi$_conndb
14pu$_last_query
14pu$_affected_rows
14pu$_insert_keysKnyttet til DB-INSERT.
14pu$_insert_valuesKnyttet til DB-INSERT.
14pu$_update_setsArray med data, der skal bruges til UPDATE
14pu$_idId for record sidst indsat i DB.
14pu__construct()Starter "connect()"
14
15
piconnect()Etabl. opkobling til DB.
16puclose()Lukker opkobling efter brug. Incl. "die"
16puescape()Udførelse af "mysqli_real_escape_string" med "die".
16
17
puquery()Sender SQL til DB og modtager RESULT retur. Starter displayQuery().
16
17
pudisplayQuery()Validerer RESULT og returnerer antal DB-records påvirket af sidste INSERT, UPDATE, REPLACE, DELETE.
18pufetchAll()Overfører alle selekterede records til arrayen "$out". (Også når tom).
18pufetchOne()Overfører selekteret record til arrayen "$out". (Også når tom).
18pulastId()Returnerer ident (ID) for sidste indsatte record.
91
167
puprepareInsert()Forbereder INSERT: Fra fælles array sættes DB-feltnavne i et array og feltværdier i et andet array.
x
167
puinsert()
103puprepareUpdate()Forbereder UPDATE: Opbygger arrayen "_update_sets".
103puupdate()Bruger "_update_sets" som grundlag for UPDATE af den relevante "$table".

EmailHåndtering af e-mail med PHPMailer.
93pi$objMailer
93pu__construct()Enstor del de PHPMalier parametre, der skal anvendes for at sende en mail, og tilknytning af værdi til hver af dem.
94puprocess()Flere PHPMailer parametre incl. afsendelse af mailen med "Send".
95pufetchEmail()!!!!!
96puwrapEmail()Lægger CSS rundt om mailteksten.

FormKnyttet til "form" på Check-out-siden.
ingen parametre
68
181
184
191
203
208
puisPost()Kontrollerer om $_POST-data er modtaget retur fra klienten.
68
182
184
203
pugetPost()Kontrollerer om $_POST er modtaget. Starter isPOST()
68
164
185
195
pustickySelect()Den drop down menu ident, der skal vises default i "selected"-felt.
69
165
173
182
184
195
203
208
pustickyText()Genindsætter data fra FORM-felter i FORM-felter som default værdier.
67
68
203
pugetCountriesSelect()Henter landekoder fra DB-countries til drop-down menu. Bruger klassen Country dertil.
71
131
191
208
pugetPostArray()Overfører $_POST-data til array.

HelperGenerelle værktøjer der enkeltvis (pus) kan være nyttige hvorsomhelst.
ingen parametre
24pusgetActive()!!!uklar!!!
23pusencodeHTML()Konverterer / saniterer evt. spec. kar. fra DB for at sikre "pæne" UTF8-uddata.
28pusgetImgSize()Måler størrelsen på et billede
30pusshortenString()Viser tekststreng indtil første blank efter x karakterer og afslutter med … - tre prikker.
79pusredirect()Omdirigering med "header (location)".
90
167
pussetDate()Henter aktuel dato/tid.
Kan bruges til opbygning af datoer i diverse formater.
169puscleanString()Fjerner "snavs" fra string med RegExp.

LoginStatic funktioner knyttet til login.
78pus$_login_page_frontident for login-side - frontend
78pus$_dashboard_front
78
101
pus$_login_front
78pus$_login_page_adminident for login-side - admin
78pus$_dashboard_admin
78pus$_login_admin
78pus$_valid_login
78pus$_referrer
79pusisLogged()Kontrollerer overordnet om brugeren er logget ind til sitet.
84pusloginFront()Opretter sessioner til at validere mod for adgang til front.
154pusloginAdmin()Ved admin-login sættes $_SESSIONer med brugerid og login-status..
78
79
pusrestrictFront()Kontrol for om logget ind til "front".
156pusrestrictAdmin()Kontrol for om logget ind til "admin".
76pusstring2hash()Konverterer streng med 'sha512'.
140pusgetFullNameFront()()Henter brugerens for- og efternavn fra DB-user.
148puslogout()Logger ud fra $_SESSION|$case med redirect til Login-siden.

OrderFunktionalitet knyttet til håndteringen af ordrer.
109pi$_tableDB tabel orders
109pi$_table2DB tabel orders_items
109pi$_table3DB tabel statuses
109pi$_basketarray
109pi$_itemsarray: items fra $_SESSION
109pi$_fieldsarray
109pi$_valuesarray
109pi$_idnull: Sidste record-id hentes ved INSERT
109pugetItems()Henter items fra basket og lægger dem i parametret $_items.
Startes fra createOrder().
109
110
pucreateOrder()Opbygger data til ordre-top i 2 arrays for hhv. "fields" og "values".
INSERT ordre top data i DB-orders.
Henter ID for sidst oprettede record.
De 2 arrays "fields" og "values" indsættes i parametre.
Starter:
getItems()
addItems().
110
111
112
piaddItems()INSERT data fra parametrene _items i DB orders-items.
Startes fra: createOrder()
113
191
199
pugetOrder()SELECT data fra orders til variablen $order.
113
191
pugetOrderItems()SELECT data fra orderItems til variablen $items.
134
135
138
puapprove()Opdaterer felterne pp_status, txn_id og payment_status i DB-orders.
140
205
pugetClientOrders()SELECT kundens ordrer til getRecords()
143
144
190
pugetStatus()SELECT status for aktuel ordre til visning ved ordrer.
190pugetOrders()SELECT ordrer fra DB-orders
191
197
pugetStatuses()SELECT * fra DB-statuses
191
197
puupdateOrder()UPDATE DB-orders|notes.
199puremoveOrder()DELETE order-top og items.

PagingUdførelse af paging
33pi$_recordsAntal records med SELECT. Default fra __construct
33pi$_max_ppMax. antal records per side. Default fra __construct
33
35
pi$_numb_of_pagesAntal sider ved paginering. Default fra __construct
33pi$_numb_of_recordsDet totale antal records. Default fra __construct
33pi$_currentAktuel side. Default fra __construct
33
35
pi$_offsetAntal records der allerede er blevet vist. Default 0. Aktuel fra getOffset.
33pus$_keyFast værdi 'pg' (paging)
33pu$_urlAktuel URL. Default fra __construct
33pu__construct()$rows, $max = 10
35pinumberOfPages()Beregn antal paginerede sider.
35pigetOffset()Beregner antal records, der allerede er blevet vist.
36
141
160
188
pugetRecords()Henter records til næste page.
37
38
pigetLinks()Etablerer links til forrige / næste side etc.
38
160
pugetPaging()Aktiver paging fra HTML-siden.

PayPalModtagelse af betaling med Paypal
114pi$_environment'sandbox'|'production': aktuelt miljø test eller produktion
114pi$_url_production'https://www.paypal. com/cgi-bin/webscr'
Produktionsmuljø
114pi$_url_sandbox'https://www.sandbox.paypal. com/cgi-bin/webscr'
Testmiljø.
114pi$_url
114pi$_cmd_cart: fast handelstype indkøbskurv.
114pi$_productsarray()
114pi$_fieldsarray()
114pi$_business
Email til meddelelse om modtagelse af penge.
114pi$_page_style
115pi$_returnnull
115pi$_cancel_payment
115pi$_notify_url
115pi$_currency_code'GBP'
115pu$_tax_cart0
115pu$_taxbruges ikke
115pi$_populatearray()
115pi$_ipn_dataarray(). Returdata fra PayPal indlæst med Form|getPostArray().
115pi$_log_file0
115
133
pi$_ipn_resultTilbagesvar fra ekstern rutine.
116pu__construct()'_cart': Fast værdi.
117puaddProduct()antal varelinier og arrays til: varenumre, varenavne, beløb og mængder fra foreach.
120piaddField()!!!!!!
123pistandardFields()!!!parametre!!
124piprePopulate()!!!!!!.
Starter addField()
122piprocessFields()!!!!!
Starter:
addField()
122pigetFields()!!!!!
Starter:
processFields()
121pirender()FORM med "submit"
Starter:
getFields(), der indlægger items i formen.
120purun()!!!!!
Starter:
addField()
render()
131
134
pivalidateIpn()Validerer data modtaget retur fra PayPal v.h.a. CURL-rutinen.
Starter:
gethostbyaddr()
Form|getPostArray()
Order|approve
131
132
pigetReturnParams()Udpakker returnerede PayPal-parametre i ipn_data til "&"-separerede identer i $out-array
132
133
pisendCurl()Udførelse af CURL-funktionalitet. Resultat placeres i ipn_result.
Starter:
getReturnParams()

Det frarådes iøvrigt andetsteds at bruge Curl.
131
132
138
puipn()Efter returnerede CURL-data valideres for "VERIFIED". Ved true foretages UPDATE af DB-orders.
Starter: validateIpn()
sendCurl()
Order|approve
136pisaveLog()Hverken saveLog() eller mappen "log" er indeholdt i downloaded kode.
Overfører data returneret fra PayPal til logfil.

SessionFunktioner relateret til $_SESSION-variable.
Funktionerne tilgås typisk enkeltvis og er derfor "static".
ingen parametre
45pussetItem()Opretter $_SESSION['basket'] med parametrene $id og qty, der får værdien $qty.
45pusremoveItem()Reducerer mængde for selekteret id i SESSION-array - sletter ved mængde = 0.
57
108
pusgetSession()Overfører $_SESSION-data til Indkøbskurv-siden.
106pussetSession()Opret $_SESSION med navnet $name.
pusclear()

UploadUpload af billeder
168pu$_filesBilleder indlæst med getUploads()
pu$_overwrite
pu$_errors
173pu$_names
168pu__construct
168pugetUploads()Indlæser billeder fra $_FILES til _files.
168
169
173
puupload()Upload billeder til anført fil. Dato som navneprefix.

URLAlle funktioner knyttet til URL
11pus$_pageFilnavn på ny side.
11pus$_folderMappe, hvori koden for ny side er placeret.(Etabl. med config.php)
11pus$_paramsarray med parametre til den aktuelle situation.
11
12
pusgetParam()Udfører URL-parameter hentet med $_GET.
12puscPage()Navn på aktuel side.
12pusgetPage()Opbygger sti til og ident for ny side ud fra PAGES_DIR etableret med config.php og cPage ovenfor. Bruges af Core|run().
13pusgetAll()Henter URL-parametre til placering i associated array.
34pusgetCurrentUrl()Henter aktuel URL
85pusgetReferrerUrl()?
161pusgetParams4Search()Paramatre til 'like'-søgning.

UserFunktioner knyttet til DB-clients.
83pi$_tableNavn på DB-tabel der skal arbejdes med.
83pu$_id
83puisUser()Kontrollerer (true/false) om kombinationen bruger/password findes i DB-clients og er aktiv. Henter klient-ID.
91
92
puaddUser()Indsætter kundestamdata i DB. Instantierer Email og sender mail til kunden v.h.a. klassen Email.
98pugetUserByHash()Selecter brugerens stamdata i DB-clients v.h.a. "hash". fetchone.
99pumakeActive()Aktiverer brugerens stamdata i DB-clients efter at de er fundet med "getUserByHash()".
100
203
pugetByEmail()Kontrol for om email allerede findes.
101
191
203
205
pugetUser()Henter bruger-id.
102
203
puupdateUser()
202pugetUsers()SELECT * fra DB-clients ved LIKE på fornavn / efternavn..
206puremoveUser()DELETE stamdata for selekterede client.

ValidationValidering af FORMfelter fra alle programmer.
70pi$objformIndeholder $_POST-data ilagt af FORM i checkout.php
70pi$_errorFejldata
70
85
87
100
166
181
pu$_messageFejltekster knyttet til individuelle formfelter.
Hardkodet.
70
166
181
191
203
208
pu$_expectedArray med data for felter. Modtages fra HTML-dokument.
70
166
181
191
203
208
pu$_requiredArray med data for felter. Modtages fra HTML-dokument.
70
203
208
pu$_specialArray for felter med særligt behov for validering. Modtages fra HTML-dokument.
70
167
pu$_postArray, der opsamler alle data fra $_POST.
70pu$_post_removeArray med data, der skal fjernes fra $_post-array
70pu$_post_formatArray med data, der behøver særlig validering.
70pu__construct$objForm
71puprocess()Bruger getPostArray til at styre om "feltdataene" skal valideres.
73
182
184
204
puadd2Errors()Tilføjer fejlbehæftet key til errors[].
72pucheck()Kontrollerer $objForm-identer for "særlig behandling" og "required" uden værdi.
72
73
pucheckSpecial()Switch for skifte til validering af felter med særligt behov.
73puisEmail()Særlig validering af email (f.eks. med "filter_---()").
74
166
167
182
184
191
203
puisValid()Sletter uønskede felter fra _post() og formatterer øvrige med format().
75
76
puformat()Udføres fra isValid(). Hasher [$key] via Login::string2hash.
75
165
166
173
182
185
195
203
209
puvalidate()Bruger wrapWarn til at håndtere data fra _error.
75puwrapWarn()Returnerer tekster for fundne fejl i HTML-format.
x
x