jQuery-logo   jQuery Bibliotek
jQuery biblioteket består af knap 300 identer - mest funktioner. Oversigtsmæssigt er de inddelt i 19 grupper. Nogle identer er indlagt i flere grupper. Nogle af grupperne er opdelt i undergrupper.

Identerne til 2 af grupperne - Events (Hændelser) og Selectors (Selektorer) er indarbejdet i de tilsvarende sider for hhv. javaScript og CSS. De øvrige er vist nedenfor.


De enkelte elementer i biblioteket indeholder ofte et praktisk eksempel sidst i deres individuelle dokumentation. Dette gør det ofte lettere at forstå funktionaliteten. Beskrivelserne varierer fra umiddelbart forståelige til vanskelige at gennemskue medmindre man har god teknisk indsigt i jQuery.


jQuery 1.12.0 filen kan ses her
xAjaxAjaxFunktioner, der muliggør indlæsning af data fra serveren uden at browser-siden skal genindlæses.
xAttributesAttributterHenter og sætter attributter i HTML-elementer.
xCallbacks ObjectObjekt, der returner fler-formåls objekt til vedligehold af "callback"-lister.
xCore!!!!!
xCSSHenter og sætter CSS-relaterede properties i HTML-elementer.
xDataMuliggør tilknytning af vilkårlige data til specifikke DOM-elementer.
xDeferred objectHjælpeobjekt til håndtering (køsætning) af flere samtidige "callbacks".
xDimensionsHentning ag sætning af dimensioner for nogle CSS-properties.
xEffectsTeknikker til at tilføre simple standard animationer til en HTML-side.
xEventsRegistrering af specifik brugeradfærd i browseren og iværksættelse at tilknyttet funktionalitet.
xFormsHåndtering af formularer.
xInternals!!!!!
xManipulationForskellige former for tilpasning af DOM.
xMiscellaneous!!!!!
xOffset!!!!!
xProperties!!!!!
xSelektorer
xTraversing!!!!!
xUtilities!!!!!
xjQuery - API.
xW3 - jQuery introduktion.
Metode etc.BeskrivelseHenterLinks 

Ajax


Funktioner, der muliggør indlæsning af data fra serveren uden at browser-siden skal genindlæses.
Global Ajax event handlers
ajaxComplete()Lukker og slukker for et Ajax-request når det afsluttes korrekt.jQuery xx
ajaxError()Lukker og slukker for et Ajax-request når det afsluttes med fejl.jQuery xx
ajaxSend()Funktion, der skal udføres før et Ajax request sendes, kan tilknyttes.jQuery xx
ajaxStart()Kontrollerer, før et Ajax request påbegyndes, om der er uafsluttede aktiviteter. Hvis Ja, afsluttes de.jQuery xx
ajaxStop()Udføres når alle Ajax requests er afsluttet. Eventuelle event-handlers i kø udføres nu.jQuery xx
ajaxSuccess()Udføres efter afslutning af Ajax request med godt resultat. Eventuelle event-handlers i kø udføres nujQuery xx
Helper functions
jQuery.param()Konverterer array til opbygning af URL-parametre.String xx
.serialize()Ombygger 'name=value' fra form til URL-parametreString xx x
.serializeArray()Ombygger 'name=value' fra form til array.Array xx x
Low-level interface
jQuery.ajax()Udfører et asynkront HTTP request (ajax)jqXHR xx
jQuery.ajaxPrefilter()Håndterer de relevante ajax-optioner, der skal udføres før afsendelsen af et HTTP request.undefinedx
jQuery.ajaxSetup()Opsætning af default værdier til brug for ajax requests. Anvendelse frarådes.Ingen returneringx
jQuery.ajaxTransport()Opretter objekt der udfører den fysiske overførsel af ajax data.undefinedx
Shorthand methods
jQuery.get()Modtager HTTP GET-data fra serveren.jqXHR xx
jQuery.getJSON()Modtager JSON-data fra serveren.jqXHR xx
jQuery.getScript()Modtager javaScript fil fra serveren via GET HTTP og udfører det.jqXHR xx
jQuery.post()Modtager HTTP POST-data fra serveren.jqXHR xx
.load()Modtager data fra serveren og indsætter HTML-data i det rette tag i DOM.jQuery xx

Attributes


Henter og sætter attributter i HTML-elementer.
.addClass()Tilføjer en eller flere .class-selektorer til de selekterede elementer.jQuery xx x
.attr()Hent værdien på en attribut i det første af de tilknyttede elementer eller sæt attributter i hvert tilknyttet element.String xx x
.hasClass()Undersøger om angivne HTML-elementer har tilknyttet en given .classBoolean xx x
.html()Hent HTML-indholdeten i det første af de tilknyttede elementer eller sæt HTML-indholdet i hvert tilknyttet element.String xx x
.prop()Hent værdien på et parameter i det første af de tilknyttede elementer eller sæt parametre i hvert tilknyttet element.String x / Boolean xx x
.remove()Slet tilknyttede elementer fra DOM.jQuery xx x
.toggleClass()Forskellige toggle; bl.a. baggrundsfarve.jQuery xx x
.val()Hent værdien i det første af de tilknyttede elementer eller sæt værdi i hvert tilknyttet element.String x / Number x / Array xx x

Callbacks Object


Objekt, der returner fler-formåls objekt til vedligehold af "callback"-lister.
callbacks.add()Opbygger en callback-liste ud fra en eller flere callbacks.Callbacks xx
callbacks.disable()Afbryder udførelsen af en callback-listeCallbacks xx
callbacks.disabled()Toggle for om callback-listen er afbrudt.Boolean xx
callbacks.empty()Fjern alle callbacks fra callback-listen.Callbacks xx
callbacks.fire()Udfører alle callbacks i callback-listen incl. de argumenter, der er knyttet til dem.Callbacks xx
callbacks.fired()Toggle for om alle callbacks i callback-listen er udført mindst 1 gang.Boolean xx
callbacks.fireWith()Udfør alle callbacks i callback-listenCallbacks xx
callbacks.has()Afklar om callback-listen indeholder callbacks. Hvis Ja, så om specifikt callback er i listen.Boolean xx
callbacks.lock()Luk callback-liste i dens aktuelle status.Callbacks xx
callbacks.locked()Toggle for om callback-listen er lukket.Boolean xx
callbacks.remove()Slet en eller flere callbacks fra callbacklisten.Callbacks xx
jQuery.Callbacks()Objekt til at styre adm. af callback-lister.Callbacks xx

Core


jQuery()Return a collection of matched elements either found in the DOM based on passed argument(s) or created by passing an HTML string.jQuery xxx
jQuery.holdReady()Tilbageholder eller frigiver udførelsen af 'ready'-hændelsen.undefinedx
jQuery.noConflict()Opgiver styringen af '$'-variablen.Object xx
jQuery.sub()Opretter en ny kopi af jQuery. Dens properties og metoder kan modificeres uden at påvirke det originale objekt.jQuery xx
jQuery.when()Udførelse af callback med afhængighed af et eller flere objekter - ofte 'deferred' knyttet til asynkrone hændelser.Promise xx

CSS


Henter og sætter CSS-relaterede properties i HTML-elementer.
.addClass()Se Data xjQuery xx x
.css()Henter CSS-parametre for første element i 'matched element' eller sætter en eller flere CSS-parametre for hvert element.String xx x
.hasClass()Se Data xBoolean xx x
.height()Henter eller sætter beregnede højde på 'matched element'.Integer xx x
.innerHeight()Henter eller sætter beregnede indre højde på 'matched HTML-element' incl. padding, men ikke border.Integer xx x
.innerWidth()Henter eller sætter beregnede indre bredde på 'matched HTML-element' incl. padding, men ikke border.Integer xx x
.jQuery.cssHooksHook directly into jQuery to override how particular CSS properties are retrieved or set, normalize CSS property naming, or create custom properties.Object xxx
.offset()Henter aktuelle koordinater for første element eller sætter koordinater for hvert element i 'matched element' relativt til dokumentet.Object xx x
.outerHeight()Henter eller sætter beregnede ydre højde på 'matched HTML-element' incl. padding og border og evt. margin.Integer xx x
.outerWidth()Henter eller sætter beregnede ydre bredde på 'matched HTML-element' incl. padding og border og evt. margin.Integer xx x
.position()Henter koordinaterne for HTML-element baseret på position: top; og position: left;.Object xx x
.removeClass()Fjerner en enkelt klasse, flere klasser eller alle klasser fra afgrænsede elementerjQuery xx x
.scrollLeft()Styring af horisontal scrollbar.Integer xx x
.scrollTop()Styring af vertikal scrollbar.Integer xx x
.toggleClass()Se Data xjQuery xx x
.width()Henter eller sætter beregnede indre bredde på 'matched HTML-element'.Integer xx x

Data


Muliggør tilknytning af vilkårlige data til specifikke DOM-elementer.
.clearQueue()Køen tømmes for alle items, der ikke er blevet afviklet.jQuery xx
data()Gem eller returner datajQuery xx
.dequeue()Udfør den næste funktion i køen for matched elementer.jQuery xx x
jQuery.data()Gem eller returner data for et specifikt element.Object xx
jQuery.dequeue()Udfør den næste funktion i køen for matched element.undefinedx
jQuery.hasData()Undersøger om et element har jQuery data knyttet til sig.Boolean xx
jQuery.queue()Vis eller behandl køen med funktioner, der skal udføres for aktuelt element.Array xx
jQuery.removeData()Fjern alle tidligere lagrede data.jQuery xx
.queue()Vis eller behandl den kø af funktioner, der skal udføres for aktuelt element.Array xx
.removeData()Fjern tidligere gemte data.jQuery xx

Deferred Object


Hjælpeobjekt til håndtering (køsætning) af flere samtidige "callbacks".
deferred.always()Indsæt handler, der skal kaldes, når udskudt objekt er udført eller afvist.Deferred xx
deferred.done()Indsæt handler, der skal kaldes, når udskudt objekt er udført.Deferred xx
deferred.fail()Indsæt handler, der skal kaldes, når udskudt objekt er afvist.Deferred xx
deferred.isRejected()Toggle for, om et udskudt objekt er blevet afvist.Boolean xx
deferred.isResolved()Toggle for, om et udskudt objekt er blevet udførtBoolean xx
deferred.notify()Henter 'progressCallbacks' på udskudt objekt med anførte argumenter.Deferred xx
deferred.notifyWith()Henter 'progressCallbacks' på udskudt objekt med anførte context og argumenter.Deferred xx
deferred.pipe()Værktøj til at filtrere eller sammenkæde udskudte objekterPromise xx
deferred.progress()Tilføj handlere med oplysning om fremdrift i afviklingen af udskudte objekterDeferred xx
deferred.promise()Return a Deferred's Promise object.Promise xxx
deferred.reject()Afvis et udskudt objekt og kald fejl-callback med anført argument.Deferred xx
deferred.rejectWith()Afvis et udskudt objekt og kald fejl-callback med anført objekt og argument.Deferred xx
deferred.resolve()Afbryder et udskudt objekt og kalder done-callback med anført argument.Deferred xx
deferred.resolveWith()Afbryder et udskudt objekt og kalder done-callback med anført objekt og argument.Deferred xx
deferred.state()Afklar aktuel status for udskudt objekt. 'pending', 'resolved', 'rejected'.String xx
deferred.then()Tilføj handlere, der skal kaldes når et udskudt objekt er 'resolved', 'rejected' eller igangværende.Promise xx
jQuery.Deferred()Styring af afvikling af udskudte objekterDeferred xxx
jQuery.when()Styring af hvad der skal ske når noget er forekommet.'.then'Promise xx
.promise()Returnerer et 'promise'-objekt når en given ting er gennemført.Promise xx

Dimensions


Hentning ag sætning af dimensioner for nogle CSS-properties.
.height()Se Data xInteger xx
.innerHeight()Se Data xInteger xx x
.innerWidth()Se Data xInteger xx x
.outerHeight()Se Data xInteger xx x
.outerWidth()Se Data xInteger xx x
.width()Se Data xInteger xx x

Effekter


Teknikker til at tilføre simple standard animationer til en HTML-side.
Basics
.hide()Skjul de berørte elementerjQuery xx
.show()Vis de berørte elementerjQuery xx
.toggle()Toggle for at vise / skjule berørte elementerjQuery xx
Custom
.animate()Funktion til egen opbygning af CSS-baseret animation.jQuery xx x
.clearQueue()Se Data xjQuery xx x
.delay()Udskydelse af udførelse i anført antal millisekunder.jQuery xx x
.dequeue()Se Data xjQuery xx x
.finish()Stop aktuel animation og slet animationer i køen.jQuery xx x
jQuery.fx.interval()Millisekunder til styring af 'frames per second'. Defasult 13 ms.Number xx
jQuery.fx.off()Global disable af alle animationer.Boolean xx
.queue()Se Data xArray xx
.stop()Stop aktuel animationjQuery xx
Fading
.fadeIn()De berørte elementer fader ind.jQuery xx x
.fadeOut()De berørte elementer fader væk.jQuery xx x
.fadeTo()Angivelse af den opacity fade skal gå ned til.jQuery xx x
.fadeToggle()Toggle baseret på fade effekt.jQuery xx x
Sliding
.slideDown()Berørte elementer vises som slide down.jQuery xx x
.slideToggle()Toggle baseret på slide up / down effekt.jQuery xx x
.slideUp()Berørte elementer skjules som slide up.jQuery xx x

Events


Registrering af specifik brugeradfærd i browseren og iværksættelse at tilknyttet funktionalitet. x
Browser events
.error()Tilknytning af egen tekst/billede til "error" JavaScript hændelsen.jQuery xx
.resize()Tilknytning af egen tekst/billede til "resize" JavaScript hændelsen.jQuery xx
.scroll()Tilknmytning af egen handler til "scroll" JavaScript hændelsen.jQuery xx
Document Loading
.load()Load af anførte script fra server.jQuery xx
.ready()Angiv funktion, der skal udføres, når DOM er helt indlæst.jQuery xx
.unload()Tilknyt tilbagesvar til "unload" JavaScript hændelsen.jQuery xx
Event Handler Attachment
.bind()Tilknyt en handler til hændelse for berørte elementer.jQuery xx
.delegate() Attach a handler to one or more events for all elements that match the selector, now or in the future, based on a specific set of root elementsjQuery xxx
jQuery.proxy()Takes a function and returns a new one that will always have a particular context.Function xxx
.off()Fjerner handlere sat med '.on'.jQuery xx
.on()Tilføjer handler funktion for en eller flere hændelser til selekterede elementer.jQuery xx
.one()Tilføjer handler til en hændelse for flewre elementer.jQuery xx
.trigger()Udfør alle handlere og behaviours knyttet til matched elementer for en bestemt event type.jQuery xx
.triggerHandler()Udfør alle handlere knyttet til et element for en hændelse.Object xx
.unbind()Fjern handler sat med .'bind'.jQuery xx
.undelegate()En af måderne hvormed handlere sat med '.delegate' kan fjernes.jQuery xx
Event Object
event.currentTargetAktuelt DOM-element indenfor 'event bubbling phase'. Vil typisk være det samme som 'this'.Elementxx
event.dataAn optional object of data passed to an event method when the current executing handler is bound.Object xxx
event.delegateTargetDet element, hvotil den aktuelt kaldte jQuery-hændelse er tilknyttet.Element xx
event.isDefaultPrevented()Toggle for om 'event.preventDefault()' har været kaldt.Boolean xx
event.isImmediatePropagationStopped()Toggle for pm 'event.stopImmediatePropagation()' har været kaldt.Boolean xx
event.isPropagationStopped()Toggle for om 'event.stopPropagation()' har været kaldt.Boolean xx
event.metaKeyToggle for om 'META key' blev trykket ved start af hændelse.Boolean xx
event.namespaceDet namespace, der blev angivet da hændelsen blev igangsat.String xx
event.pageXMusens position i.f.t. dokumentets venstre side.Number xx
event.pageYMusens position i.f.t. dokumentets overkant.Number xx
event.preventDefault()Kaldes denne metode vil eventets default action not be igangsat.Undefinedx
event.relatedTargetDOM element nr. to - hvis forekommer.Element xx
event.resultDen sidste værdi returneret af en handler igangsat af aktuel hændelse.Object xx
event.stopImmediatePropagation()Afholder resten af handlerne fra at blive udført og forhindrer at hændelsen bubler DOM-træet op.Ingen returneringx
event.stopPropagation()Forhindrer at parent handlere oplyses om hændelsen og forhindrer at hændelsen bubler DOM-træet op.Ingen returneringx
event.targetDet DOM-element, der startede hændelsen.Element xx
event.timeStampUNIX-tid fordet tidspunkt browseren oprettede hændelsenNumber xx
event.typeBetegnelse for hændelsens 'nature'.String xx
event.whichNummer på sidst anvendt knap på tastatur eller museknap.Number xx
Form Events
.blur()Knyt en handler til 'blur'-hændelsen.jQuery xx
.change()Knyt en handler til 'change'-hændelsen.jQuery xx
.focus()Knyt en handler til 'focus'-hændelsen.jQuery xx
.focusin()Knyt en handler til 'focusin'-hændelsen.jQuery xx
.select()Knyt en handler til 'select'-hændelsen.jQuery xx
.submit()Knyt en handler til 'submit'-hændelsen.jQuery xx
Keyboard Events
.focusout()Knyt en handler til 'focusout'-hændelsen.jQuery xx
.keydown()Knyt en handler til 'keydown'-hændelsen.jQuery xx
.keypress()Knyt en handler til 'keypress'-hændelsen.jQuery xx
.keyup()Knyt en handler til 'keyup'-hændelsen.jQuery xx
Mouse Events
.click()Knyt en handler til 'click'-hændelsen.jQuery xx
.dblclick()Knyt en handler til 'dblclick'-hændelsen.jQuery xx
.focusout()Knyt en handler til 'focusout'-hændelsen.jQuery xx
.hover()Knyt en handler til 'hover'-hændelsen.jQuery xx
.mousedown()Knyt en handler til 'mousedown'-hændelsen.jQuery xx
.mouseenter()Knyt en handler til at starte når musen kommer over et element.jQuery xx
.nouseleave()Knyt en handler til at starte når musen forlader et element.jQuery xx
.mouseout()Knyt en handler til 'mouseout'-hændelsen.jQuery xx
.mouseover()Knyt en handler til 'mouseover'-hændelsen.jQuery xx
.mouseup()Knyt en handler til 'mouseup'-hændelsen.jQuery xx
.toggle()Se Data xjQuery xx

Forms


Håndtering af formularer.
.blur()Se Data xjQuery xx
.change()Se Data xjQuery xx
.focus()Se Data xjQuery xx
jQuery.param()Se Data xString xx
.select()Se Data xjQuery xx
.serialize()Se Data xString xx
.serializeArray()Se Data xArray xx
.submit()Se Data xjQuery xx
.val()Se Data xString x / Number x / Array xx x

Internals


!!!!!
.contextUdgåetElement xx
.jqueryjQuery versions nummer.String xx
jQuery.error()Visning af fejl - især fra plugins.Ingen returneringx
.pushStack()Tilføjer DOM elementer til jQuery stack,jQuery xx

Manupulation


Forskellige former for tilpasning af DOM.
Class Attribute
.addClass()Se Data xjQuery xx x
.hasClass()Se Data xBoolean xx
.removeClass()Se Data xjQuery xx x
.toggleClass()Se Data xjQuery xx x
Copying
.clone()Opret en 'deep copy' af aktuelt og tilknyttede elementer.jQuery xx x
DOM Insertion, Around
.unwrap()Fjern parents til tilknyttede elementer fra DOM.jQuery xx x
.wrap()Læg en HTML-struktur omkring hvert enkelt element i de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.wrapAll()Læg en HTML-struktur omkring alle elementer i de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.wrapInner()Læg en HTML-struktur omkring indholdet i hvert enkelt element i de tilknyttede elementerjQuery xx x
DOM Insertion, Inside
.append()Indsæt indhold, som angivet i parameter, til enden af hvert at de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.appendTo()Indsæt hvert element fra de tilknyttede elementer sidst i 'target'-element.jQuery xx x
.html()Se Data xString xx
.prepend()Indsæt indhold angivet i parameter i begyndelse af hvert af de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.prependTo()Indsæt hvert tilknyttet element i begyndelsen af 'target'-element.jQuery xx x
.text()Hent teksten i hvert af de tilknyttede elementer incl. underliggende, eller indsæt tekst i de tilknyttede leementer.String xx x
DOM Insertion, Outside
.after()Indsæt indhold angivet i parameter efter hvert af de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.before()Indsæt indhold angivet i parameter før hvert af de tilknyttede elementer.jQuery x x x
.insertAfter()Indsæt hvert tilknyttet element efter 'target'-element.jQuery xx x
.insertBefore()Indsæt hvert tilknyttet element før 'target'-element.jQuery xx x
DOM Removal
.detach()Slet tilknyttede elementer fra DOM.jQuery xx x
.empty()Slet 'child nodes' i tilknyttede elementer fra DOM.jQuery x x x
.remove()Se Data xjQuery xx x
.unwrap()Se Data xjQuery xx x
DOM Replacement
.replaceAll()Erstat hvert 'target'-element med tilknyttede elementer.jQuery x x x
.replaceWith()Erstat hvert af de tilknyttede elementer med anført nyt indhold og returner fjernede elementer.jQuery x x x
General Attributes
.attr()Se Data xString x x x
.prop()Se Data xString x / Boolean xx x
.removeAttr()Slet en attribut fra hvert af de tilknyttede elementer.jQuery xx x
.removeProp()Slet parameter for tilknyttede elementer.jQuery xx x
.val()Se Data xString x / Number x / Array xx x
Style Properties
.css()Se Data xString x x x
.height()Se Data xInteger xx
.innerHeight()Se Data xInteger xx x
.innerWidth()Se Data xInteger x x x
.offset()Se Data xObject xx x
.outerHeight()Se Data xInteger xx x
.outerWidth()Se Data xInteger xx x
.position()Se Data xObject xx x
.scrollLeft()Se Data xInteger xx x
.scrollTop()Se Data xInteger xx x
.width()Se Data xInteger xx x

Miscellaneous


!!!!!
Collection Manupulation
.each()Iterer over et objekt og gentag funktionen for hver 'matched element'.jQuery xx
jQuery.param()Se Data xString xx
Data Storage
.data()Gem data relateret til tilknyttede elementer eller returner værdien af data for det første element i tilknyttede elementer.jQuery xx
.removeData()Fjern lagrede data.jQuery xx
DOM Element Methods
.get()Hent de DOM-elementer, der svarer til jQuery objektet.Element xx
.index()Søg efter et specifikt element blandt 'matched elements'.Number xx
.size()Hent antallet af elementer i jQuery objektet.Integer xx
.toArray()Hent som en array alle elementer indeholdt i jQuery.Array xx
Setup Methods
.jQuery.noConflict()Toggle for afgivelse af jQuery's kontrol over $ variablen. (For midlertidigt at kunne bruge den i et andet js bibliotek).Object xx

Offset


!!!!!
.offset()Se Data xObject xx x
.offsetParent()Hent det nærmeste foregående element der har style = position.jQuery xx x
.position()Se Data xObject xx x
.scrollLeft()Se Data xInteger xx x
.scrollTop()Se Data xInteger xx x

Properties


!!!!!
Properties of jQuery Object Instances
.contextUdgåetElement xx
.jQuerySe Data xString xx
.lengthAntal elementer i jQuery objektet.Integerx
Properties of the Global jQuery Object
jQuery.fx.interval()Se Data xNumber xx
jQuery.fx.off()Se Data xBoolean xx
jQuery.support()Browser features. Til eget internt brug i jQuery.Object xx

Selectors


Vises sammen med CSS-selektorer: x
Attribute
Attribute Contains Prefix Selector [name|="value"]Modificerer elementer der har anført attribut med given værdi eller værdi+'-'.Ingen returneringx
Attribute Contains Selector [name*="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der indeholder given substreng.Ingen returneringx
Attribute Contains Word Selector [name~="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der indeholder et givet ord med foran- eller efterstillet blank.Ingen returneringx
Attribute Ends with Selector [name$="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der afsluttes med nøjagtigt den anførte streng.(Case sinsitiv).Ingen returneringx
Attribute Equals Selector [name="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der svarer nøjagtigt til den anførte streng.Ingen returneringx
Attribute Not Equal Selector [name!="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der enten ikke har den anførte værdi eller ikke har nogen værdi.Ingen returneringx
Attribute Starts with Selector [name^="value"]Modificerer elementer der har anført attribut der begynder med nøjagtigt anførte streng.Ingen returneringx
Has Attribute Selector [name]Modificerer elementer der har den anførte attribut uanset værdi.Ingen returneringx
Multiple Attributes Selector [name="value"][name2="value2"]Modificerer elementer med attributter der imødekommer alle de stillede krav.Ingen returneringx
Basic
AllAlle elementer modificeresIngen returneringx
ClassAlle elementer med den aktuelle 'class' tilknyttet modificeres.Ingen returneringx
ElementAlle elementer med det aktuelle tag modificeres.Ingen returneringx
IdAlle elementer med den aktuelle 'id' tilknyttet modificeres.Ingen returneringx
MultipleAlle forekomster af anførte tags modificeres.Ingen returneringx
Basic Filter
:animatedSelekterer alle elementer, der er igang med en animation.Ingen returneringx
:eq()Alle elementer, der har index 'n' modificeres.Ingen returneringx
:evenAlle elementer med lige numre nul-indekseres.Ingen returneringx
:firstAlle 'first matched element' modificeres.Ingen returneringx
:focusAlle elementer, der p.t. har 'focus' modificeres.Ingen returneringx
:gt()Alle elementer, der p.t. har '>' modificeres.Ingen returneringx
:headerAlle 'hx' elementer modificeres.Ingen returneringx
:langAlle elementer, der har anførte sprogkode, modificeres.Ingen returneringx
:lastAlle 'last matched element' modificeres.Ingen returneringx
:lt()Alle elementer, der har 'last matched element' modificeres.Ingen returneringx
:not()Alle elementer, der afviger fra aktuel selektor, modificeres.Ingen returneringx
:oddAlle elementer med ulige numre nul-indekseres.Ingen returneringx
:rootDokumentets 'root' element ()HTML), modificeres.Ingen returneringx
:targetSelects the target element indicated by the fragment identifier of the document's URI.Ingen returneringxx
Child Filter
:first-childAlle elementer, der er 'first child' modificeres.Ingen returneringx
:first-of-typeAlle elementer der 'first among siblings' modificeres.Ingen returneringx
:last-childAlle elementer, der er 'last child' modificeres.Ingen returneringx
:last-of-typeAlle elementer der 'last among siblings' modificeres.Ingen returneringx
:nth-child()Alle elementer, der er 'nth-child' modificeres.Ingen returneringx
:nth-last-of-type()Alle elementer, der er 'nth-last among siblings' modificeres.Ingen returneringx
:nth-of-type()Alle elementer, der er 'nth among siblings' modificeres.Ingen returneringx
:only-childAlle elementer, der har 'child' men ikke 'siblings' modificeres.Ingen returneringx
:only-of-typeAlle elementer, der har 'child' men ingen 'siblings' med samme element navn modificeres.Ingen returneringx
Content Filter
:contains()Alle elementer, der indeholder anført tekst modificeres.Ingen returneringx
:emptyAlle elementer uden 'children' modificeres.Ingen returneringx
:has()Alle elementer med indlejret mindst et element med den anførte attribut modificeres.Ingen returneringx
:parentAlle elementer, der har mindst et 'child' (tekst eller element) modificeres.Ingen returneringx
Form
:buttonAlle knapper (både <button> og <input type="button" ...) modificeresIngen returneringx
:checkboxAlle checkboxe modificeres.Ingen returneringx
:checkedIndsætter 'tick' i checkbokse.Ingen returneringx
:disabledSætter felter til 'disabled'.Ingen returneringx
:enabledSætter felter til enabled.Ingen returneringx
:fileAlle <input type="file" ... modificeres.Ingen returneringx
:focusAktuelt felt fokuseres (blålig baggrund).Ingen returneringx
:imageAlle <input type="image" ... modificeres.Ingen returneringx
:inputAlle elementer indlejret i form (input, textarea, select og button elementer) modificeres.Ingen returneringx
:passwordAlle <input type="password" ... modificeres.Ingen returneringx
:radioAlle <input type="radio" ... modificeres.Ingen returneringx
:resetAlle <input type="reset" ... modificeres.Ingen returneringx
:selectedAktuel <option" ... i drop down menu modificeres.Ingen returneringx
:submitAlle <input type="submit" ... modificeres.Ingen returneringx
:textAlle <input type="text" ... modificeres.Ingen returneringx
Hierarchy
Child (“parent > child”)Alle elementer direkte indlejret i et anført ydre element modificeresIngen returneringx
Descendant (“ancestor descendant”)Alle elementer indlejret i et anført ydre element modificeres.Ingen returneringx
Next Adjacent (“prev + next”)Selects all next elements matching "next" that are immediately preceded by a sibling "prev".Ingen returneringxx
Next Siblings (“prev ~ siblings”)Selects all sibling elements that follow after the "prev" element, have the same parent, and match the filtering "siblings" selector.Ingen returneringxx
jQuery Extensions
:animatedSe Data xIngen returneringx
Attribute not equalIngen returneringx
:buttonSe Data xIngen returneringx
:checkboxSe Data xIngen returneringx
:eq()Se Data xIngen returneringx
:evenSe Data xIngen returneringx
:fileSe Data xIngen returneringx
:firstSe Data xIngen returneringx
:gt()Se Data xIngen returneringx
:has()Se Data xIngen returneringx
:headerSe Data xIngen returneringx
:hiddenAlle <input type="hidden" ... modificeres.Ingen returneringx
:imageSe Data xIngen returneringx
:inputSe Data xIngen returneringx
:lastSe Data xIngen returneringx
:lt()Se Data xIngen returneringx
:oddSe Data xIngen returneringx
:parentSe Data xIngen returneringx
:passwordSe Data xIngen returneringx
:radioSe Data xIngen returneringx
:resetSe Data xIngen returneringx
:selectedSe Data xIngen returneringx
:submitSe Data xIngen returneringx
:textSe Data xIngen returneringx
:visibleAlle felter, der er 'visible', modificeres.Ingen returneringx
Visibility Filter
:hiddenSe Data xIngen returneringx
:visibleSe Data xIngen returneringx

Traversing


!!!!!
Filtering
eq()Reducer antallet af 'matched elements' til det anførte.jQuery xx
filter()Reducer antallet af 'matched elements' til selekterede eller funktionsstyrede.jQuery xx
first()Reducer antallet af 'matched elements' til det første element.jQuery xx
has()Reducer antallet af 'matched elements' til dem der har en 'descendant' der svarer til selektoren eller DOM elementet.jQuery xx x
is()Check the current matched set of elements against a selector, element, or jQuery object and return true if at least one of these elements matches the given arguments.Boolean xxx
last()Reducer antallet af 'matched elements' til det sidste element.jQuery xx x
map()Pass each element in the current matched set through a function, producing a new jQuery object containing the return values.jQuery xxx
slice()Reduce the set of matched elements to a subset specified by a range of indices.jQuery xxx x
Miscellaneous traversing
add()Create a new jQuery object with elements added to the set of matched elements.jQuery xxx x
addBack()Indlejrende element modificeres så det kommer til at svare til indlejrede.jQuery xx
contents()Indsætter indlejrede elementer (incl. tekst og kommentarer) for hvert element i 'matched elements'.jQuery xx x
end()End the most recent filtering operation in the current chain and return the set of matched elements to its previous state.jQuery xxx
not()Fjern anførte elementer fra 'matched elements'.jQuery xx x
Tree traversal
children()Indlejrede elementer i 'matched elements' modificeres (Evt. filtreret via selektor). jQuery xx x
closest()For each element in the set, get the first element that matches the selector by testing the element itself and traversing up through its ancestors in the DOM tree.jQuery xxx x
find()Alle 'descendants' i hvert element i 'matched elements' modificeres filtreret via selektor jQ-objekt eller element.jQuery xx x
next()Get the immediately following sibling of each element in the set of matched elements. If a selector is provided, it retrieves the next sibling only if it matches that selector.jQuery xxx x
nextAll()Aktuelt element og alle efterfølgende 'siblings' i 'matched elements' modificeres. (Evt. filtreret via selektor).jQuery xx x
nextUntil()Aktuelt element og alle efterfølgende 'siblings' i 'matched elements' modificeres indtil anført selektor, DOM-node eller jQ-objekt nås.jQuery xx x
offsetParent()Nærmeste 'anchestor' med deklaration 'position: xxx;' modificeres.jQuery xx x
parent()Get the parent of each element in the current set of matched elements, optionally filtered by a selector.jQuery xxx x
parents()'anchestor' for hvert hvert element i 'matched elements' modificeres. (Evt. filtreret via selektor).jQuery xx x
parentsUntil()'anchestor' for hvert hvert element i 'matched elements' modificeres indtil anført selektor, DOM-node eller jQ-objekt nås.jQuery xx x
prev()Den umiddelbart foranstående 'sibling' for hvert element i 'matched elements' modificeres. (Evt. filtreret via selektor).jQuery xx x
prevAll()Aktuelt element og alle foranstående 'siblings' i 'matched elements' modificeres. (Evt. filtreret via selektor).jQuery xx x
prevUntil()Aktuelt element og alle foranstående 'siblings' i 'matched elements' modificeres indtil anført selektor, DOM-node eller jQ-objekt nås.jQuery xx x
siblings()Alle 'siblings' af et element i 'matched elements' modificeres. (Evt. filtreret via selektor).jQuery xx x

Utilities


!!!!!
.clearQueue()Se Data xjQuery xx
.dequeue()Se Data xjQuery xx
jQuery.boxModelUdgåetBoolean xx
jQuery.contains()Toggle for om aktuelt DOM-element er 'descendant' af andet DOM-element.Boolean xx
jQuery.data()Se Data xObject xx
jQuery.dequeue()Se Data xundefinedx
jQuery.each()A generic iterator function, which can be used to seamlessly iterate over both objects and arrays. Arrays and array-like objects with a length property (such as a function's arguments object) are iterated by numeric index, from 0 to length-1. Other objects are iterated via their named properties.Object xxx
jQuery.extend()Flet to eller flere objekter ind i det første.Object xx
jQuery.fn.extend()Flet indholdet i et objekt ind i en prototype for at etablere nye jQ instans metoder.Object xx
jQuery.globalEval()Udfør global javaScript kode.Ingen returneringx
jQuery.grep()Udtrækker elementer fra en array til ny array baseret på filter.Array xx
jQuery.inArray()Søgning efter specifik værdi i array. Returnerer dens index eller -1.Number xx
jQuery.isArray()Toggle for om et array indeholder anført argument.Boolean xx
jQuery.isEmptyObject()Toggle for om et objekt er tomt.Boolean xx
jQuery.isFunction()Toggle for om aktuelt argument er 'JavaScript function object'.Boolean xx
jQuery.isNumeric()Toggle for om et argument er numerinsk.Boolean xx
jQuery.isPlainObject()Toggle for om et objekt er 'plain' (etableret med {} eller "new Object"). Boolean xx
jQuery.isWindow()Toggle for om argument er et vindue.Boolean xx
jQuery.isXMLDoc()Toggle for om en DOM-node er et XML-dokument eller er inde i et XML-dokument.Boolean xx
jQuery.makeArray()Konverter et array-lignende ogjekt til en javaScript array.Array xx
jQuery.map()Ændring af alle items i en array eller et objekt til en ny array.Array xx
jQuery.merge()Flet to eller flere arrays ind i den første. Array xx
jQuery.noop()Tom funktionUndefinedx
jQuery.now()Returnerer et tal, der repræsenterer aktuelt tidspunkt.Number xx
jQuery.parseHTML()Returnerer en streng som en array af DOM nodes.Array xx
jQuery.parseJSON()Returnerer en JSON-streng som 'JavaScript value'.Object xx
jQuery.parseXML()Returnerer en streng som et XML dokument.XML Documentx
jQuery.proxy()Se Data xFunctionx
jQuery.queue()Se Data xArray xx
jQuery.removeData()Se Data xjQuery xx
jQuery.support()Se Data xObject xx
jQuery.trim()Fjerner blanke tegn fra starten og slytningen på en streng.String xx
jQuery.type()Bestemmer den interne 'JavaScript [[Class]]' for et objekt.String xx
jQuery.unique()Sorterer en array med DOM-elementer. Duplikater fjernes.Array xx
.queue()Se Data xArray xx
x
x