logo   Alle SQL kommandoer
De SQL-kommandoer, der anvendes i det daglige, udgør kun en bregrænset andel af det samlede antal kommandoer. Nedenfor er vist en oversigt over alle SQL-kommandoer.


xData manipulation
xData manipulation / Subquery
xPrepared statements
xTransactional and locking
xData definition
xReplication
xCompound statement
xDatabase administration
xUtility statements
KommandoKort betegnelseLinks
Data Manipulation x
Håndtering af data.
SELECTUdtræk data fra tabeltemplate x
INSERTIndsætter data i tabel
.
x
UPDATEErstat data i tabel
.
x
DELETESletter data i tabel
.
x
CALLIværksætter en stored procedure
.
x
DOUdførsel af aktiviteter der ikke returnerer resultater.
.
x
LOAD DATA INFILEIndlæser data rækkevis fra tekstfil til databasetabel
.
x
LOAD XMLIndlæser data fra XML-fil til databasetabel.
.
x
HANDLERAnvendes ikke i MySQL
.
x
Data Manipulation / Subquery x
The Subquery as Scalar Operand
.
x
Comparisons Using Subqueries
.
x
ANY, IN, or SOME
.
x
ALL
.
x
Row Subqueries
.
x
EXISTS or NOT EXISTS
.
x
Correlated
.
x
Subqueries in the FROM Clause
.
x
Subquery Errors
.
x
Optimizing Subqueries
.
x
Rewriting Subqueries as Joins
.
x

UPDATEUPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_reference
.
x
SQL Syntax for Prepared Statements x
PREPAREPREPARE stmt_name FROM preparable_stmt
.
x
EXECUTEEXECUTE stmt_name
.
x
DEALLOCATE PREPARE{DEALLOCATE | DROP} PREPARE stmt_name
.
x
Transactional and Locking x
START TRANSACTION, COMMIT, and ROLLBACKSTART TRANSACTION [transaction_characteristic [, transaction_characteristic] ...]
.
x
Statements That Cannot Be Rolled Back
.
x
Statements That Cause an Implicit Commit
.
x
SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT, and RELEASE SAVEPOINTSAVEPOINT identifier
ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT] identifier
RELEASE SAVEPOINT identifier

.
x
LOCK TABLES and UNLOCK TABLESLOCK TABLES
.
x
SET TRANSACTIONSET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION transaction_characteristic [, transaction_characteristic] ...
.
x
XA Transactions
.
x
Data definition x
Database
CREATE DATABASEOpret af database
.
x
ALTER DATABASERet database
.
x
DROP DATABASESlet database
.
x
Event x
CREATE EVENTOpret event
.
x
ALTER EVENTRet event
.
x
DROP EVENTSlet event>
.
x
Function x
CREATE FUNCTIONOpret funktion
.
x
ALTER FUNCTIONRet funktion
.
x
DROP FUNCTIONSlet funktion
.
x
Procedure
CREATE PROCEDUREOpret procedure
.
x
ALTER PROCEDURERet procedure
.
x
DROP PROCEDURESlet procedure
.
x
Server
CREATE SERVEROpret databaseserver
.
x
ALTER SERVERRet databaseserver
.
x
DROP SERVERSlet databaseserver
.
x
Table
CREATE TABLEOpret tabel
.
x
ALTER TABLERet tabel
.
x
RENAME TABLEOmddøb tabel
.
x
TRUNCATE TABLEAfkort tabel
.
x
DROP TABLESlet tabel
.
x
View x
CREATE VIEWOpret view
.
x
ALTER VIEWRet view
.
x
DROP VIEWSlet view
.
x
Index x
CREATE INDEXOpret index
.
x
DROP INDEXSlet index
.
x
Trigger x
CREATE TRIGGEROpret trigger
.
x
DROP TRIGGERSlet trigger
.
x
Replication x
Replication / SQL Statements for Controlling Master Servers x
PURGE BINARY LOGSPURGE { BINARY | MASTER } LOGS
.
x
RESET MASTERRESET MASTER
.
x
SET sql_log_binSET sql_log_bin = {0|1}
.
x
Replication / SQL Statements for Controlling Slave Servers x
CHANGE MASTER TOCHANGE MASTER TO option [, option] ...
.
x
MASTER_POS_WAIT()SELECT MASTER_POS_WAIT('master_log_file', master_log_pos [, timeout])
.
x
RESET SLAVERESET SLAVE [ALL]
.
x
SET GLOBAL sql_slave_skip_counterSET GLOBAL sql_slave_skip_counter = N
.
x
START SLAVESTART SLAVE [thread_types] [until_option] [connection_options]
.
x
STOP SLAVESTOP SLAVE [thread_types]
.
x
Compound-Statement x
BEGIN ... END[begin_label:] BEGIN [statement_list] END [end_label]
.
x
Statement Label
.
x
DECLARE
.
x
Variables in Stored Programs
.
x
Compound Statements / Flow Control x
CASECASE case_value
WHEN when_value THEN statement_list
[WHEN when_value THEN statement_list] ...
[ELSE statement_list]
END CASE

.
x
IFIF search_condition THEN statement_list
[ELSEIF search_condition THEN statement_list] ...
[ELSE statement_list]
END IF

.
x
ITERATEITERATE label
.
x
LEAVELEAVE label
.
x
LOOP[begin_label:] LOOP
statement_list
END LOOP [end_label]

.
x
REPEAT[begin_label:] REPEAT
statement_list
UNTIL search_condition
END REPEAT [end_label]

.
x
RETURNRETURN expr
.
x
WHILE[begin_label:] WHILE search_condition DO
statement_list
END WHILE [end_label]

.
x
Compound-Statement / Cursors x
CLOSECLOSE cursor_name
.
x
DECLAREDECLARE cursor_name CURSOR FOR select_statement
.
x
FETCHFETCH [[NEXT] FROM] cursor_name INTO var_name [, var_name] ...
.
x
OPENOPEN cursor_name
.
x
Compound-Statement / Condition Handling x
DECLARE ... CONDITIONDECLARE condition_name CONDITION FOR condition_value
.
x
DECLARE ... HANDLERDECLARE handler_action HANDLER
FOR condition_value [, condition_value] ...
statement

.
x
GET DIAGNOSTICSGET [CURRENT | STACKED] DIAGNOSTICS
.
x
RESIGNALRESIGNAL [condition_value]
[SET signal_information_item
[, signal_information_item] ...]

.
x
SIGNALSIGNAL condition_value
[SET signal_information_item
[, signal_information_item] ...]

.
x
Scope Rules for Handlers
.
x
Diagnostics
.
x
Database Administration x
Database Administration / Account Management x
ALTER USERALTER USER user_specification
[, user_specification] ...

.
x
CREATE USERCREATE USER user_specification
[, user_specification] ..

.
x
DROP USERDROP USER user [, user] ...
.
x
GRANTGRANT
.
x
RENAME USERRENAME USER old_user TO new_user
[, old_user TO new_user] ...

.
x
REVOKEREVOKE ...
.
x
SET PASSWORDSET PASSWORD [FOR user] =
{
PASSWORD('cleartext password')
| OLD_PASSWORD('cleartext password')
| 'encrypted password'
}

.
x
Database Administration / Table Maintenance x
ANALYZE TABLEANALYZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL] TABLE
tbl_name [, tbl_name] ...

.
x
CHECK TABLECHECK TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [option] ...
option = {FOR UPGRADE | QUICK | FAST | MEDIUM | EXTENDED | CHANGED}

.
x
CHECKSUM TABLECHECKSUM TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [ QUICK | EXTENDED ]
.
x
OPTIMIZE TABLEOPTIMIZE [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL] TABLE>br />tbl_name [, tbl_name] ...
.
x
REPAIR TABLEREPAIR [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL] TABLE
tbl_name [, tbl_name] ...
[QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM]

.
x
Database Administration / Plugin and User-Defined Function x
CREATE FUNCTIONCREATE [AGGREGATE] FUNCTION function_name RETURNS {STRING|INTEGER|REAL|DECIMAL}
SONAME shared_library_name

.
x
DROP FUNCTIONDROP FUNCTION function_name
.
x
INSTALL PLUGININSTALL PLUGIN plugin_name SONAME 'shared_library_name'
.
x
UNINSTALL PLUGINUNINSTALL PLUGIN plugin_name
.
x

SETSET variable_assignment [, variable_assignment] ...
.
x
SHOW
.
x
Database Administration / Other Administrative Statements x
BINLOGBINLOG 'str'
.
x
CACHE INDEXCACHE INDEX
.
x
FLUSHFLUSH [NO_WRITE_TO_BINLOG | LOCAL]
flush_option [, flush_option] ...

.
x
KILLKILL [CONNECTION | QUERY] thread_id
.
x
LOAD INDEX INTO CACHELOAD INDEX INTO CACHE
tbl_index_list [, tbl_index_list] ...

.
x
RESETRESET reset_option [, reset_option] ...
.
x
Utility Statements x
DESCRIBE
.
x
EXPLAIN{EXPLAIN | DESCRIBE | DESC}
tbl_name [col_name | wild]

.
x
HELPHELP 'search_string'
.
x
USEUSE db_name
.
x
x
x